Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу

Установчі документи

Установчі документи

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
Фінансова звітність

Фінансова звітність

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
Структура та органи управління закладом

Структура та органи управління закладом

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A


«Для нас дуже важливо, щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами мала змогу навчатися у колективі однолітків та не була відірвана від реального життя суспільства, якщо це можливо. При цьому надзвичайно важливо забезпечити таку дитину відповідним супроводом та переконатися, що для неї створено усі необхідні умови для навчання»

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

З метою реалізації основних положень Конвенції ООН «Про права дитини», законів України та національних програм щодо соціально-педагогічної підтримки дітей-інвалідів, дітей з особливими потребами питання забезпечення їх повноцінного розвитку є одним із пріоритетів діяльності закладу.  Одним із напрямків роботи закладу є інклюзивна освіта. Діти з особливими освітніми потребами вимагають підвищеної уваги, тому робота   у закладі щодо супроводу інклюзії спрямована на підготовку учнів до сприйняття дітей з особливими освітніми  потребами,  попередження їх дискримінації, просвіту батьків щодо специфіки та переваг навчання дитини з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, соціально-психологічну підготовку вчителів стосовно навчання та взаємодії дітей з психофізичними вадами.

         У 2017-2018 навчальному році в закладі навчалися 15 учнів з особливими потребами, з них 3 - за індивідуальною формою, 4 в 3-х інклюзивних класах за програмами загальноосвітніх шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку, 8 учнів навчались у підготовчому спеціальному класі.

         У 2018-2019 навчальному році заклад продовжує надавати освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами у чотирьох класах з інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у закладі створено умови для:

 • забезпечення безперешкодного доступу до першого поверху приміщення школи дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
 • облаштування кабінету психологічного розвантаження та логопедичного кабінету для проведення корекційно-розвиткових занять;
 • забезпечення відповідними педагогічними працівниками.

 

Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи.

Конфуцій

Освітня діяльніснть закладу з дітьми з особливинми освітніми потребамни спрямованна на формуванння в них загальної культури, навичок діяльноснті, що забезпечують соціальнну успішніснть, збереження та зміцненння здоров'я дітей, розвиток фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей. Для цього педагоги школи широко використовують різноманнітні корекційнно-розвиваючі технології. Використання цих технологній у освітній та корекційно-розвивальній роботі з дітьми з особливинми освітнімни потребамни виступає оптимальним засобом формуванння навичок конструктивно-ігрової, освітньої  діяльноснті та є критерієм їх психофізничного розвитку, у тому числі становлення таких важливих компонентів діяльноснті, як уміння ставити мету, добиратни засоби для її досягненння, докладатни зусилля для точної відповідності отриманого результату до попередннього задуму.

Технологнії конструюнвання спираються на природнинй інтерес школярів до розробки та побудови різних об’єктів і механізмнів. Різноманнітність конструкнторів у закладі дозволяє проводитни заняття з учнями різного віку та рівня психофізничного розвитку за такими основнимни напряманми: конструювання, програмування, моделювання фізичних процесів і явищ. Використнання конструкнторів у позаурочнній діяльноснті, окрім позитивного впливу на психофізничний розвиток учнів, підвищує їх мотивацію до навчання.  

Метою використнання технологній конструювання у системі освіти дітей з особливинми освітнімни потребамни є розвиток творчих здібностей та пізнавальної активноснті, навичок взаємодінї в групі, уміння самостійнно вирішуванти поставленні конструкторські завдання, корекція та розвиток сенсорної сфери, дрібної та загальної моторики, координанції «око-рука», просторонвих уявлень та логічногно мислення дитини в процесі конструктивно-ігрової та проектної діяльноснті.

Навчання грунтуєтнься на наступних педагогічних принципах:

 • особистісно зорієнтованого підходу (звернення до досвіду дитини, та її психофізничного стану);
 • природовідповідності (ураховується вік дитини);
 • співробітництва;
 • систематичності, послідовності, повторюваності та наочності навчання;
 • концентричності (одна тема подаєтьсня зі зростанням ступеню складноснті).

 

Корекційнні задачі занять:

 1. Розвиватни зорово-моторну координацію (око-рука).
 2. Розвиватни окорухові функції, фіксацію погляду.
 3. Учити співвідносити форми об'ємних предметів із заданимин еталонами.
 4. Учити розчленовувати складну форму на частини.
 5. Розвиватни окомір, учити співвіднносити розміри об'єктів, відстаньн між ними, визначати місце розташування деталей об'єктів.
 6. Розвивати уявлення про тривимірність простору.
 7. Розвиватни аналізуюнче сприйманння: навчати способам аналізу, порівняння, групуванння, класифікнації.
 8. Розвиватни словесну орієнтацнію.
 9. Розвиватни дрібну моторику пальців рук .

 

Докладніше про інклюзивну освіту на сайті Міністерства освіти і науки України